Scheidsrechtercursussen KNVB


Geplaatst op 10 februari 2011 - Door Izaak Lamse

 De KNVB verzorgt, samen met de COVS, de volgende opleidingen:
 
  1. Basis Opleiding Scheidsrechter (BOS) Veldvoetbal 
  2. Basis Opleiding Scheidsrechter (BOS) Futsal 
  3. Pupillenscheidsrechter Veldvoetbal 
  4. Juniorenscheidsrechter Veldvoetbal 
  5. Assistent-scheidsrechter Veldvoetbal 
  6. Rapporteur Veldvoetbal 
  7. Praktijkbegeleider scheidsrechter

Nadere informaties verkrijgbaar bij KNVB Zuid I 076-5728300 (mevr. R. Hendricks)


 

Basis Opleiding Scheidsrechter (BOS) Veldvoetbal
(jeugdvoetbal én/of seniorenvoetbal)
 
Toelatingseis:
Tot de opleiding kunnen worden toegelaten, zij, die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Het is mogelijk dat vooraf een toelatingsgesprek wordt gehouden. In Zuid I wordt voorafgaande aan de cursus een informatieavond gehouden.
 
Voor wie is de cursus bestemd:
Aan de cursus kan worden deelgenomen door zowel cursisten die KNVB-scheidsrechter willen worden als door cursisten die Verenigingsscheidsrechter willen worden. Met het te behalen diploma mag men jeugd- en/of seniorenvoetbal fluiten! 
 
Aantal deelnemers:
tenminste 12 en ten hoogste 18 personen.
 
Omvang en aanvang van de opleiding:
21 lesuren, te verdelen over 7 bijeenkomsten van ieder 3 uur.
In verband met de praktijkwedstrijden en de stagewedstrijden verdient het aanbeveling om de bijeenkomsten vanaf les 4 niet wekelijks, maar tenminste tweewekelijks te houden. 
Aanvang cursus bij voorkeur in de maand september of maart i.v.m. de gesteldheid van de terreinen.
 
Cursistenbijdrage:
De cursistenbijdrage is vastgesteld op € 20 per deelnemer. Hiervoor ontvangt de deelnemer de uitgave ´Spelregels Veldvoetbal´, de ´Handleiding voor Scheidsrechters Veldvoetbal´, het ´Basisboek voor scheidsrechters'. Reiskosten worden niet vergoed.
 
Verzekering:
De cursisten zijn gedurende de opleiding verzekerd volgens de daarvoor geldende verzekering van de KNVB, mits zij lid zijn van de KNVB.
 
Verzuim tijdens de opleiding:
Cursisten zijn verplicht alle bijeenkomsten bij te wonen. Verzuim zonder kennisgeving kan tot verwijdering van de opleiding leiden. Bij verzuim door onverwachte omstandigheden dient de docent of de cursusleider op de hoogte te worden gebracht.
 
Structuur van de opleiding:
De opleiding omvat een geheel van scholingsmomenten, die zowel theoretisch als praktisch van aard zijn. 
De opleiding wordt gegeven door een docent van de KNVB onder verantwoordelijkheid van de Districtscommissie Voetbaltechnische Zaken.
 
Praktijk op het veld:
Een gedeelte van de lesavonden 1, 2 en 3 vindt plaats op een voetbalveld, gelegen nabij de cursuslocatie.
Lesavond 4 en 5 vangt aan met het leiden van een wedstrijd in trio´s op C-jeugd- respectievelijk B-jeugd-niveau. Aansluitend volgt theorieles in het leslokaal. 
Bij de organisatie van de praktische onderdelen is de medewerking van de organiserende club noodzakelijk !
 
Stagewedstrijden:
Na lesavond 5 gaan de cursisten minimaal 2 stagewedstrijden fluiten in de veldvoetbalcompetitie.
Aspirant KNVB-scheidsrechters doen dit bij door de KNVB aangewezen wedstrijden onder begeleiding van een gediplomeerd praktijkbegeleider.
Aspirant Verenigingsscheidsrechters fluiten wedstrijden bij hun eigen vereniging. Indien mogelijk (beschikbaarheid) ook onder begeleiding van een gediplomeerd praktijkbegeleider of anders door een gediplomeerde (verenigings)scheidsrechter van de eigen vereniging.
 
Toetsing (proeve van bekwaamheid):
Tot de toetsing worden toegelaten de cursisten die alle bijeenkomsten hebben gevolgd.
Alleen bij uitzondering en na overleg met de opleidingsstaf kan hiervan worden afgeweken.
De toetsing bestaat uit een beoordeling van een logboek (= een portfolio met daarin de huiswerkopdrachten, praktijkverslagen, evaluatieverslag) en de onderdelen spelregels en strafrapport. De spelregels worden schriftelijk afgenomen door middel van 40 meerkeuzevragen, waarvoor minimaal 60 punten moet worden behaald.
De toets strafrapport bestaat uit het naar behoren opmaken van een strafrapport na het tonen van een videofragment met bijbehorende wedstrijdinformatie.
Aspirant-KNVB-scheidsrechters dienen bovendien twee rapporten te hebben van de begeleiders welke met ´voldoende´ zijn beoordeeld.
 
Herkansing: 
Herkansing is mogelijk indien aan één of meerdere toetsen niet is voldaan.
Diploma en Badge op lesavond 7:
Alle geslaagde kandidaten een diploma “B.O.S.” en de bijbehorende oranje KNVB-badge.
 

 
Basis Opleiding Scheidsrechter (BOS) Futsal
 
Toelatingseis:
Tot de opleiding kunnen worden toegelaten, zij, die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Het is mogelijk dat vooraf een toelatingsgesprek wordt gehouden. In Zuid I wordt voorafgaande aan de cursus een informatieavond gehouden.
 
Voor wie is de cursus bestemd:
Aan de cursus kan worden deelgenomen door zowel cursisten die met het behalen van het diploma wedstrijden willen leiden in het futsal: 2e klasse t/m 8e klasse.
 
Aantal deelnemers:
Tenminste 12 en ten hoogste 18 personen.
 
Omvang en aanvang van de opleiding:
21 lesuren, te verdelen over 7 bijeenkomsten van ieder 3 uur.
Deel 1 t/m 4 kan wekelijks plaatsvinden. De laatste drie lesdelen dienen zodanig gepland te worden dat de deelnemers twee stagewedstrijden kunnen leiden. Vanaf lesdeel vijf verdient het de voorkeur om de bijeenkomsten om de twee of drie weken te plannen. 
Aanvang cursus bij voorkeur in de maand september of februari.
 
Cursistenbijdrage:
De cursistenbijdrage is vastgesteld op € 20 per deelnemer. Hiervoor ontvangt de deelnemer de ´Handleiding voor Scheidsrechters Futsal´, het ´Basisboek Scheidsrechter Futsal´ en eventuele andere leermiddelen.
Reiskosten worden niet vergoed.
 
Verzekering
De cursisten zijn gedurende de opleiding verzekerd volgens de daarvoor geldende verzekering van de KNVB, mits zij lid zijn van de KNVB.
 
Verzuim tijdens de opleiding:
Cursisten zijn verplicht alle bijeenkomsten bij te wonen. Verzuim zonder kennisgeving kan tot verwijdering van de opleiding leiden. Bij verzuim door onverwachte omstandigheden dient de docent of de cursusleider op de hoogte te worden gebracht.
 
Structuur van de opleiding:
De opleiding omvat een geheel van scholingsmomenten, die zowel theoretisch als praktisch van aard zijn. 
De opleiding wordt gegeven door een docent van de KNVB onder verantwoordelijkheid van de Districtscommissie Voetbaltechnische Zaken.
 
Praktijk op het veld:
Theorie en praktijk zijn in deze opleiding nauw met elkaar verbonden. Daarom is het van belang dat het theorielokaal en de sportzaal dicht bij elkaar liggen om tijdverlies te voorkomen. Een gedeelte van lesdeel 1 en 2 vindt plaats in de sportzaal. Lesdeel 3 en 4 (en indien nog noodzakelijk ook lesdeel 6) vangt aan met het leiden van een wedstrijd in trio´s op lager niveau. Aansluitend volgt theorieles in het leslokaal. 
Bij de organisatie van de praktische onderdelen is de medewerking van de organiserende club/sportzaal noodzakelijk !
 
Stagewedstrijden:
Na lesdeel 4 gaan de cursisten minimaal 2 stagewedstrijden fluiten.
Cursisten doen dit bij door de KNVB aangewezen wedstrijden onder begeleiding van een gediplomeerd praktijkbegeleider.
Indien hiervoor geen gekwalificeerde praktijkbegeleider beschikbaar zijn, dan kan een beroep worden gedaan op een gediplomeerde BOS- of verenigingsscheidsrechter die tenminste 25 jr oud is en minimaal 2 jr ervaring heeft als futsal-scheidsrechter.
 
Toetsing (proeve van bekwaamheid):
Tot de toetsing worden toegelaten de cursisten die alle bijeenkomsten hebben gevolgd.
Alleen bij uitzondering en na overleg met de opleidingsstaf kan hiervan worden afgeweken.
De toetsing bestaat uit een beoordeling van een logboek (= een portfolio met daarin de huiswerkopdrachten, praktijkverslagen, evaluatieverslag) en de onderdelen spelregels en strafrapport.
De spelregels worden schriftelijk afgenomen door middel van meerkeuzevragen, waarvoor minimaal 60 punten moet worden behaald. De toets strafrapport bestaat uit het naar behoren opmaken van een strafrapport.
Bovendien dient de cursist twee begeleidingsrapporten te hebben welke met minimaal ´voldoende´ zijn beoordeeld.
 
Herkansing:
Herkansing is mogelijk indien aan één of meerdere toetsen niet is voldaan.
Diploma en Badge op lesdeel 7:
Alle geslaagde kandidaten ontvangen het diploma “B.O.S.-scheidsrechter futsal” met de daarbij behorende badge.
 

 
Pupillenscheidsrechter veldvoetbal
 
Toelatingseis:
Tot de opleiding kunnen worden toegelaten: jongeren van 12 tot 19 jaar. 
De groep cursisten mag niet samengesteld zijn uit een combinatie van jonge én oudere deelnemers ! Het moet een homogene leeftijdsgroep zijn. Bij voorkeur dus een groep jongeren van bovengenoemde leeftijdsklasse, maar een groep met alléén ‘oudere’ deelnemers is ook mogelijk.
 
Voor wie is de cursus bestemd:
Aan de cursus kan worden deelgenomen door jongeren die binnen de eigen vereniging bij pupillenwedstrijden (7 tegen 7, maar ook 4 tegen 4) als spelleider willen optreden.
 
Aantal deelnemers: 
tenminste 10 en hoogstens 20 jongens/meisjes.
Omvang en aanvang van de opleiding:
5 lesuren, te verdelen over 2 bijeenkomsten van ieder 2,5 uur of 1 bijeenkomst van 5 uren (bijvoorbeeld een dag tijdens een schoolvakantie).
 
Cursistenbijdrage:
De cursistenbijdrage is vastgesteld op € 2,50 per deelnemer en wordt in rekening gebracht bij de betrokken vereniging. Hiervoor ontvangen de deelnemers alle benodigde leermiddelen.
 
Verzekering:
De cursisten zijn gedurende de opleiding verzekerd volgens de daarvoor geldende verzekering van de KNVB, mits zij lid zijn van de KNVB (verantwoordelijkheid van de vereniging).
 
Verzuim tijdens de opleiding:
Cursisten zijn verplicht alle lesuren bij te wonen.
Structuur van de opleiding:
In deze korte cursus wordt ingegaan op:
• De presentatie als ‘Spelleider’ en de Spelregels bij 7 tegen 7 (ook 4 tegen 4) 
• Kenmerken en Doelstellingen pupillenvoetbal 
• In de praktijk oefenen 
• Administratieve handelingen 
De opleiding wordt gegeven door een docent van de KNVB onder verantwoordelijkheid van de Districtscommissie Voetbaltechnische Zaken.
De cursus wordt gegeven bij een voetbalvereniging, zo mogelijk de club waar de deelnemende cursisten lid zijn.
 
Praktijk op het veld:
Een groot gedeelte van de cursus vindt plaats op een voetbalveld, gelegen nabij de cursuslocatie.
Bij de organisatie van de praktische onderdelen is de medewerking van de organiserende club noodzakelijk !
 
Toetsing (Proeve van Bekwaamheid):
De proeve van bekwaamheid is gericht op het meten van de volgende competenties:
• De Pupillenscheidsrechter is in staat op adequate waar te nemen, te interpreteren, spelregels toe te passen en te beslissen. 
• De Pupillenscheidsrechter is in staat op adequate wijze een bijdrage aan de sportieve sfeer te leveren. 
Cursisten dienen alle lesuren volledig te hebben gevolgd. Alleen bij uitzondering en na overleg met de opleidingsstaf kan hiervan worden afgeweken.
De kandidaten zijn geslaagd als zij naar het oordeel van de docent voldoende inzicht hebben getoond in de onderdelen: 
• Techniek/Tactiek van het fluiten (volgen; durf; optreden; publiek) 
• Overtredingen herkennen en fluiten 
• Kenmerken jeugdvoetbal / spelers (spelbegeleider; afleiding; beleving) 
 
Certificaat:
Cursisten die de opleiding en de toetsing met goed gevolg hebben voltooid ontvangen het certificaat “Pupillenscheidsrechter veldvoetbal” en de bijbehorende badge.
 

 
Juniorenscheidsrechter veldvoetbal
 
Toelatingseis: 
Tot de opleiding kunnen worden toegelaten jongeren, in de leeftijd vanaf 15 tot 19 jaar.
De groep cursisten mag niet samengesteld zijn uit een combinatie van jonge én oudere deelnemers ! Het moet een homogene leeftijdsgroep zijn. Bij voorkeur dus een groep jongeren van bovengenoemde leeftijdsklasse, maar een groep met alléén ‘oudere’ deelnemers is ook mogelijk.
 
Voor wie is de cursus bestemd:
Aan de cursus kan worden deelgenomen door jongeren die pupillen- of C-juniorenwedstrijden van de KNVB willen leiden bij de eigen vereniging. 
Het leren in ‘spelvorm’, het scheidsrechter zijn bij een pupillen- of C-juniorenwedstrijd staat tijdens de cursus centraal.
 
Aantal deelnemers:
Tenminste 12 en maximaal 18. 
 
Omvang en aanvang van de opleiding:
15 lesuren, te verdelen over 5 avond-bijeenkomsten van ieder 3 uren of 
4 dagdelen, verdeeld over 2 dagen, te houden in een schoolvakantie. 
Cursisten krijgen 2 weken vooraf het Werk- en Leerboek toegezonden als voorstudie. 
Tijdens de cursus zal de juniorscheidsrechter in opleiding in het ervaringsdeel ook wedstrijden leiden onder begeleiding van een praktijkbegeleider.
Op een ‘terugkombijeenkomst’ na de cursus vindt een uitwisseling van de ervaringen plaats (cursisten hebben dan minimaal 2 wedstrijden gefloten) en dan wordt ook het examen spelregels afgenomen. 
 
Cursistenbijdrage:
De cursistenbijdrage is vastgesteld op € 5,-- per deelnemer (inclusief boek).
 
Verzekering:
De cursisten zijn gedurende de opleiding verzekerd volgens de daarvoor geldende verzekering van de KNVB, mits zij lid zijn van de KNVB.
Verzuim tijdens de opleiding:
Cursisten zijn verplicht alle lesuren bij te wonen. Verzuim zonder kennisgeving kan tot verwijdering van de opleiding leiden. Bij verzuim door onverwachte omstandigheden dient de docent of de cursusbegeleider op de hoogte te worden gebracht.
 
Structuur van de opleiding:
In deze cursus zijn de onderwerpen:
• De 17 voetbalspelregels (theorie, in een klaslokaal, maar vooral ook op het voetbalveld in praktische vorm) 
• Organisatie en administratie 
• Leiding geven aan voetballers 
• Praktische toepassing van deze onderwerpen (elke cursist leidt een gedeelte van een pupillen- of C-juniorenwedstrijd) 
De opleiding wordt gegeven door een docent van de KNVB onder verantwoordelijkheid van de Districtscommissie Voetbaltechnische Zaken.
De cursus wordt gegeven bij een voetbalvereniging, bij voorkeur de club van de deelnemende cursisten.
 
Praktijk op het veld:
Een gedeelte van de cursus vindt plaats op een voetbalveld, gelegen nabij de cursuslocatie.
Bij de organisatie van de praktische onderdelen is de medewerking van mensen van de organiserende club noodzakelijk !
De club moet er dus echt achter staan, zodat de cursisten zich gesteund en gewaardeerd voelen en er het nodige geregeld kan worden aan wedstrijden, materialen en dergelijke.
 
Toetsing:
Tot de toetsing worden toegelaten de cursisten die alle bijeenkomsten hebben gevolgd.
Alleen bij uitzondering en na overleg met de opleidingsstaf kan hiervan worden afgeweken.
De toetsing bestaat uit het onderdeel spelregels en het afleggen van een proeve van bekwaamheid.
De spelregels worden schriftelijk afgenomen door middel van 10 meerkeuzevragen, waarvoor minimaal 60 punten moet worden behaald. Bij dit onderdeel is één herkansing mogelijk.
De proeve van bekwaamheid bestaat uit het fluiten van enkele wedstrijden en het maken van een verslag. 
De docent beoordeelt of de proeve van bekwaamheid met goed gevolg is afgelegd.
 
Diploma:
Cursisten die de opleiding en de toets met goed gevolg hebben voltooid ontvangen het diploma “Juniorscheidsrechter veldvoetbal” en de bijbehorende badge.
 

 
Assistent-scheidrechter Veldvoetbal
 
Toelatingseis:
Tot de opleiding kunnen worden toegelaten, zij die in het bezit zijn van het diploma B.O.S. (of S.O.III). 
 
Voor wie is de cursus bestemd:
Aan de cursus kan worden deelgenomen door (ex)scheidsrechters die in het amateurvoetbal als assistent-scheidsrechter willen optreden. 
 
Aantal deelnemers:
Minimaal 12 en maximaal 18. 
 
Omvang van de opleiding:
Bij de uitnodiging om deel te nemen aan de cursus ontvangt de kandidaat een werkopdracht. Deze werkopdracht dient te worden ingeleverd bij de docent op de 1e bijeenkomst.
De opleiding bestaat verder uit 2 delen, een cursus- en een ervaringsdeel. Het cursusdeel bestaat uit 2 bijeenkomsten van 3 uur. Na de eerste bijeenkomst vindt een ervaringsdeel plaats. Het ervaringsdeel bestaat uit het minimaal twee keer optreden als assistent-scheidsrechter bij wedstrijden. Van elke wedstrijd dient een zelfreflectieverslag te worden opgemaakt en te worden ingeleverd bij de docent. Tevens dient de cursist - naar aanleiding van het ervaringsdeel - één of meerdere leervragen (probleemsituaties) naar de docent te sturen. 
 
Cursistenbijdrage:
De cursistenbijdrage is vastgesteld op € 5,-- per deelnemer. Reiskosten worden niet vergoed. 
 
Verzekering:
De cursisten zijn gedurende de opleiding verzekerd volgens de daarvoor geldende verzekering van de KNVB, mits zij lid zijn van de KNVB. 
Verzuim tijdens de opleiding:
Cursisten zijn verplicht alle lesuren bij te wonen. 
 
Structuur van de opleiding:
In deze cursus zijn de onderwerpen:
• Het protocol (de richtlijnen) van de assistent-scheidsrechter, in het bijzonder m.b.t.   regel 11 (buitenspel). 
• De competenties van de assistent-scheidsrechter 
• De samenwerking met de scheidsrechter 
• De techniek van het vlaggen 
• Waarnemen en Beïnvloeding 
De opleiding wordt gegeven door een docent van de KNVB onder verantwoordelijkheid van de Districtscommissie Voetbaltechnische Zaken. 
 
Praktijk op het veld:
Een gedeelte van de cursus vindt plaats op een voetbalveld, gelegen nabij de cursuslocatie.
Bij de organisatie van de praktische onderdelen is de medewerking van de organiserende club noodzakelijk! 
 
Toetsing en Certificaat:
De opleiding wordt afgesloten door middel van een Proeve van Bekwaamheid (PvB):
De proeve van bekwaamheid bestaat uit een productbeoordeling door de docent van het logboek (portfolio) van de cursist.
Verplichte onderdelen logboek:
• Werkopdracht: de deelnemer maakt deze opdracht voor aanvang van de cursus 
• Minimaal twee zelfreflectieverslagen van de wedstrijden waarbij men als assistent-scheidsrechter heeft opgetreden 
• Huiswerkopdracht: het opstellen en indienen van leervragen (probleemstelling). 
Cursisten die alle bijeenkomsten hebben gevolgd en de PvB met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen na de 2e bijeenkomst het certificaat “Assistent-Scheidsrechter Veldvoetbal”.
 

 
Rapporteur Veldvoetbal
 
Toelating:
Tot de opleiding kunnen worden toegelaten zij, die gekwalificeerd BOS (veld)-, S.O.III (veld) of Verenigingsscheidsrechter zijn of zijn geweest en minimaal 3 jaar ervaring als scheidsrechter hebben. Kandidaten moeten gemotiveerd zijn en beschikbaar op wedstrijdmomenten. Tevens dienen zij de mogelijkheid te hebben en de vaardigheid te bezitten om een digitaal beoordelingsrapport op te stellen en te verzenden.
Op de introductiebijeenkomst dient men een toets “spelregels” met goed gevolg af te leggen en vindt er een intakegesprek plaats. Indien aan bovenstaande door de KNVB gestelde normering wordt voldaan, kan de kandidaat worden toegelaten op de rapporteurscursus.
 
Voor wie is de cursus bestemd:
Aan de cursus kan worden deelgenomen door bovengenoemde personen die belangstelling hebben om veldvoetbalscheidsrechters te beoordelen. De beoordelingsrapporten die door de rapporteurs van de scheidsrechters worden gemaakt, vormen de uitgangspunten voor begeleiding, selectie en doorstroming van de scheidsrechter.
 
Aantal deelnemers:
Tenminste 10 en ten hoogste 16.
 
Omvang van de opleiding:
Een introductiebijeenkomst van 2 uren, 4 lesbijeenkomsten van ieder 3 uren, 1 lesbijeenkomst met een gezamenlijk wedstrijdbezoek van 5 lesuren. Vervolgens een ervaringdeel, waarin de cursist minimaal 5 proefrapporten maakt en tot slot een terugkombijeenkomst van 3 uren. 
 
Cursistenbijdrage:
De cursistenbijdrage is vastgesteld op € 12,50 per deelnemer (inclusief boeken en lesmateriaal).
 
Verzekering:
De cursisten zijn gedurende de opleiding verzekerd volgens de daarvoor geldende verzekering van de KNVB, mits zij lid zijn van de KNVB.
Verzuim tijdens de opleiding:
Cursisten zijn verplicht alle lesuren bij te wonen. Verzuim zonder kennisgeving kan tot verwijdering van de opleiding leiden. Bij verzuim door onverwachte omstandigheden dient de docent of de cursusbegeleider op de hoogte te worden gebracht.
 
Structuur van de opleiding:
In deze cursus zijn de onderwerpen:
• Het profiel van de rapporteur 
• Waarnemen, Observeren, Registreren, Rapporteren 
• Het opmaken en verzenden van beoordelingsrapporten 
• De competenties van een scheidsrechter 
• De administratie (wedstrijdformulier en strafrapport) 
• Spel- en Spelregelkennis in relatie tot rapportage 
• Beïnvloedingsfactoren 
• Analyseren van een stagewedstrijd 
De opleiding wordt gegeven door een docent van de KNVB onder verantwoordelijkheid van de Districtscommissie Voetbaltechnische Zaken.
 
Proeve van Bekwaamheid (PvB):
Bestaat uit een (product)beoordeling van het logboek (portfolio) door de docent, dat door de kandidaat tijdens de cursus wordt samengesteld (bevat oefenrapporten, proefrapporten, evaluatie, zelfreflectie). 
 
Toetsing:
Tot de toetsing worden toegelaten de cursisten die de PvB naar behoren hebben vervuld. Als de proeve van bekwaamheid onvoldoende is, dan bestaat de herkansing uit het opnieuw uitvoeren van de proeve. Hiervoor is altijd een aanvullend ervaringsdeel nodig. Voldoet men bij een herkansing niet aan de norm van slagen dan kan men zich niet meer aanmelden voor deze proeve van bekwaamheid. 
Cursisten dienen alle lesdelen hebben gevolgd. Alleen bij aantoonbare overmacht kan een bijeenkomst worden gemist, dit ter beoordeling van de docent. In dit geval geeft de docent een vervangende opdracht. Mist de cursist twee of meer lesdelen, dan kan géén PvB worden afgelegd. 
De toetsing bestaat voorts uit de onderdelen spelregels en strafrapport, aan de hand van DVD-beelden met bijbehorende wedstrijdinformatie. Herkansing is mogelijk indien aan één of beide toetsen niet is voldaan.
 
Diploma:
Cursisten die aan de gestelde voorwaarden van de cursus hebben voldaan ontvangen een Diploma “Rapporteur veldvoetbal”.
 

 
Praktijkbegeleider scheidsrechter 
 
Toelatingseisen:
Tot de opleiding kunnen worden toegelaten, zij, die de leeftijd vanaf 25 jaar hebben bereikt en in het bezit zijn van een certificaat of diploma van de scheidsrechterscursus SOIII, Verenigingscheidsrechter of B.O.S. Kandidaten dienen gedegen kennis van de voetbalspelregels te hebben, lid van de KNVB te zijn en moeten een goede uitdrukkingsvaardigheid hebben. 
Zij moeten gemotiveerd zijn en op wedstrijdmomenten beschikbaar zijn.
 
Voor wie is de cursus bestemd:
Aan de cursus kan worden deelgenomen door personen die belangstelling hebben om scheidsrechters (in opleiding) te begeleiden. De praktijkbegeleider staat voor de uitdaging scheidsrechters (in opleiding) te stimuleren en te motiveren. De feedback die de praktijkbegeleider geeft dient bij te dragen tot een (verdere) ontwikkeling van het prestatieniveau. Dit gebeurt via een persoonlijk gesprek met scheidsrechters, gevolgd door een schriftelijke rapportage.
 
Aantal deelnemers:
Tenminste 10 en ten hoogste 16.
 
Omvang van de opleiding:
De opleiding bestaat uit 2 delen. Een cursus- en een ervaringsdeel. Het cursusdeel bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3 uur. Twee bijeenkomsten vinden plaats voorafgaand aan het ervaringsdeel en de derde bijeenkomst aan het einde ervan. In het ervaringsdeel begeleidt de praktijkbegeleider een scheidsrechter die ook in opleiding is (minimaal 2 wedstrijden).
 
Cursistenbijdrage:
Geen

Verzekering:
De cursisten zijn gedurende de opleiding verzekerd volgens de daarvoor geldende verzekering van de KNVB, mits zij lid zijn van de KNVB.
 
Verzuim tijdens de opleiding:
Cursisten zijn verplicht alle lesuren bij te wonen. Verzuim zonder kennisgeving kan tot verwijdering van de opleiding leiden. Bij verzuim door onverwachte omstandigheden dient de docent of de cursusbegeleider op de hoogte te worden gebracht.
 
Structuur van de opleiding:
In deze cursus zijn de onderwerpen:
- Het voeren van gesprekken (kennismakingsgesprek, begeleidingsgesprek)
- Informeren, adviseren, ondersteunen
- De competenties van de beginnende scheidsrechter
- Feedback vragen, ontvangen en geven
- Het invullen van begeleidingsrapporten
- Leeftijdskenmerken
- De techniek van het scheidsrechteren en bijzondere spelregels
- De administratie (wedstrijdformulier en strafrapport)
De opleiding wordt gegeven door een docent van de KNVB onder verantwoordelijkheid van de Districtscommissie Voetbaltechnische Zaken.
 
Toetsing: 
De toetsing bestaat uit een Proeve van Bekwaamheid (PvB): een procesbeoordeling (begeleidingsgesprek / reflectie-interview) en een productbeoordeling (begeleidingsformulier). Tot de PvB worden toegelaten de cursisten die alle bijeenkomsten hebben gevolgd, inzet tijdens de opleiding hebben getoond en de (huiswerk)opdrachten naar behoren hebben uitgevoerd. 
Alleen bij uitzondering en na overleg met de opleidingsstaf kan hiervan worden afgeweken. 
De docent beoordeelt of de proeve van bekwaamheid met goed gevolg is afgelegd.
 
Herkansing:
Herkansing is mogelijk (opnieuw uitvoeren PvB).
 
Certificaat en Diploma
Cursisten die aan de gestelde voorwaarden van de cursus hebben voldaan ontvangen een certificaat praktijkbegeleider scheidsrechters. 
Een gecertificeerd praktijkbegeleider is bevoegd om scheidsrechters, die gekwalificeerd zijn en die in opleiding zijn, te begeleiden in het gehele jeugdvoetbal en bij de senioren tot en met de 3e klasse. Op basis van eigen prestatie kan een praktijkbegeleider doorgroeien naar en nog hoger niveau.
 
Aanmelding en informatie:
Aanmelding gebeurt schriftelijk via het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier dat te verkrijgen is via www.knvb.nl of bij het districtskantoor. In geval van twijfel kan de kandidaat worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt dan vastgesteld of de kandidaat de capaciteiten, interesse en mogelijkheden heeft om de opleiding te volgen. 

 

Advertentie